Fakta om säkerhetsdörrar

Den främsta uppgiften för en säkerhetsdörr är att skydda mot inbrott. Hur väl dörren står emot inbrott testas på olika sätt och testerna visar om dörren klarar den inbrottsklass som den är byggd för att klara av. SS-EN 1627 har inbrottsklasser RC1 till RC6. För lägenhetsdörrar används vanligast RC3. RC betyder Resistance Class.

Godkänt provinstitut
Provningarna genomförs hos ett godkänt provningsinstitut. CH Dörren anlitar Research Institutes of Sweden (Rise) för provning av inbrottsskydd.

För standarden RC3 [1] [2] provas säkerhetsdörrens mekaniska stabilitet samt förmågan att motstå manuellt inbrottsförsök. För mekanisk stabilitet varierar krafter och tillåtna formförändringar för de olika klasserna. För det manuella inbrottsprovet används olika verktyg samt olika lång angreppstid i de olika inbrottsklasserna.

Som konkret exempel gäller i RC3 enligt SS-EN 1627 att:

 • Statiskt test: mekanisk stabilitet provas genom att utsätta låset för tryck med kraft upp till 6 kN och 3 kN mot dörrbladshörnen
 • Dynamiskt test: en 50 kg tung sandfylld vikt slungas mot dörrbladet från ett visst avstånd med en viss vinkel
 • Mekaniskt test: sker genom att två personer från provningslaboratoriet gör ett inbrottsförsök. Bland annat används verktyg som skruvmejslar, 700 mm kofot och kilar. Angrepp sker mot lås, dörrblad och gångjärn. Dörren angrips effektivt under 5 minuter. Totalt tar testet max 20 minuter då vilo- och eftertanketid inkluderas. Säkerhetsdörren klarar provet om den inte öppnats inom tiden, eller om en öppning större än 10 mm inte lyckats skapats.

Certifiering av säkerhetsdörrar
För certifiering och tillverkningskontroll av våra dörrar använder vi oss av det ackrediterade certifieringsinstitutet Sveriges Brand och Säkerhetscertifiering, SBSC.

Säkerhetsdörrar CH 133/CH 333 är rekommenderade lägenhetsdörrar vid trapphusrenoveringar. Båda är klassade och certifierade enligt SS-EN 1627 i Resistance class RC3. Är det dessutom en godkänd låskista i dörren får den ett ytterligare certifikat och får då även märkningen SSF 1078.

Ny standard för brandklassade säkerhetsdörrar
I den nya standarden utförs brandtester på en komplett dörr med lås, beslag, karm med mera. De krav som uppfyllts vid testerna går att utläsa i typgodkännandet eller CE-certifikaet tillsammans med en prestandadeklaration. Där framgår även vilka lås och beslag dörren är godkänd med. Eftersom dörren är testad i sin helhet måste den testas på nytt om någon komponent byts ut.                                                            

Brandprovning av säkerhetsdörrar
Vid brandprovet tillsluter dörren en öppning i en stor ugn. Ugnen eldas i 30 eller 60 minuter, beroende på önskad brandklass.

För att klara den nya standarden provas två dörrar. En utåtgående och en inåtgående, så att samma brandskydd finns på båda sidor om dörren. Dörren blir godkänd om temperaturen på utsidan underskrider viss temperatur. Temperaturen mäts även på karmen i den nya standarden. Dessutom får inte lågor uppträda under provet. Provningarna för brandklassning görs hos Research Institutes of Sweden (Rise).

Rökgastäta säkerhetsdörrar
Inandning av giftig rök är den vanligaste dödsorsaken vid bostadsbränder. Från och med 2013 är det därför lag på att alla dörrar som monteras i lägenheter ska vara brandgastäta. Provningarna för brandgastäthet görs hos Research Institutes of Sweden (Rise).

Vid test mäter man om dörren är tillräckligt tät för att kunna stå emot brandgas vid olika röktemperaturer och tryckskillnader. Dörren testas både mot varm gas S200, samt mot rumstempererad gas Sa. Provningen sker från båda sidor av dörren.

 • Brandgastätheten vid S200 provas i röktemperaturen 200⁰C.
  Det mäts i m3/h. Vid ett tryck av 50Pa.
  Genomströmningen får inte överstiga 20 m3/h.
 • Brandgastätheten vid Sa provas i röktemperaturen 20⁰C.
  Det mäts i m3/h/m. Vid ett tryck av 25Pa.
  Genomströmningen får inte överstiga 3m3/h/m.

Test av ljudreduktion
Ljudprovet görs genom att dörren monteras mellan ett sändarrum/högtalarrum och ett mottagarrum. Man mäter hur många dB lägre ljudet är (luftljudsisoleringen) på andra sidan den stängda ljudklassade dörren. Provningarna för ljudreduktion gör hos Research Institutes of Sweden (Rise).

Fördelar med säkerhetsdörrar

http://1
Du behöver inte längre störas av spring och annat ljud från trapphuset.
http://2
Vid brand bromsar en säkerhetsdörr elden vilket kan vara avgörande mellan liv och död.
http://3
En säkerhetsdörr hindrar exempelvis matos från att sprida sig ut till trapphuset.
http://4
En säkerhetsdörr isolerar värme vilket sänker energikostnader och är därmed snäll mot vår miljö!

Att byta till säkerhetsdörr

Vad bör man tänka på? Köp en säkerhetsdörr med svensktillverkat lås för bästa inbrottsskydd. Undvik dörrar som kräver ett separat, så kallat igelkottslås, eftersom dörren …

Läs mer

Produktblad

Här hittar du tekniska specifikationer av vårt produktsortiment såsom produktblad och broschyrer.

Läs mer

Laminat & ytbehandlingar

Lackerade brand- och säkerhetsdörrar Vår tillverkningsprocess tillåter att vi tillverkar dörrblad samt karmar i valfria kulörer.Vi producerar dörrar efter vi lackerat plåtarna vilket säkerställer kvaliteten …

Läs mer

Arkitekter och byggföretag

Här hittar du som byggentreprenör eller arkitekt information om våra dörrar

Säkerhetsdörrar till fastighetsbolag och Brf

Med nya säkerhetsdörrar blir boendekomforten högre. Våra säkerhetsdörrar uppfyller de krav som ställs på entré,- och lägenhetsdörrar i trapphus.